Volks YoSD Four Sisters YoSD: Megu

An open-eyed limited edition of Volks Four Sisters YoSD.

Sculpt Design: Zoukeimura.