Volks SDC Toki: basic

An open-eyed limited edition of Volks Toki.

Sculpt Design: Zoukeimura.