Sigurdir

Ishar Dollmore Kid Pado: basic

Dollmore Kid Pado: basic owned by Ishar

At home. male, in Normal resin.