Zoya

VelvetBat Soom Super Gem Galena: Deity Pitta

Soom Super Gem Galena: Deity Pitta owned by VelvetBat

At home. female, in Grey resin. Zoya, Goddess of Death